Máy tính lãi kép

Tổng lợi nhuận
Số dư cuối kỳ
# Lợi nhuận Tổng số tiền Lãi suất

Cách sử dụng

Máy tính lãi kép là một công cụ để tính toán lợi tức kép khi đầu tư vào cổ phiếu hoặc tiền điện tử.

  • Số tiền ban đầu : Nhập số tiền ban đầu.
  • Số lần : Nhập kỳ đầu tư. Lãi gộp được lặp lại nhiều lần khi bạn nhập lãi.
  • Lãi suất : Nhập lãi suất kỳ vọng.
  • Tính toán : Đưa ra kết quả được tính với lãi kép.

Ý nghĩa của lãi kép

Lãi gộp là phương pháp tính lãi sau bằng cách kết hợp giữa gốc và lãi trước khi tính lãi của tài sản. Không giống như các khoản đầu tư lãi suất đơn giản, luôn tạo ra cùng một khoản lãi, các khoản đầu tư lãi kép tiếp tục tăng lãi. Vì vậy, các khoản đầu tư lãi kép làm tăng tài sản theo cấp số nhân theo thời gian.

# Số tiền bắt đầu Lợi nhuận Lãi suất Tổng số tiền
1 10000 1000 10% 11000
2 11000 1100 21% 12100
3 12100 1210 33.1% 13310

Ví dụ, giả sử số vốn ban đầu là 10000 và mức tăng hàng năm là 10%, tiền lãi sẽ tăng 10% trong năm đầu tiên, nhưng tăng 11% trong năm thứ hai. Cuối cùng, tổng số tiền cho năm thứ ba sẽ tăng 33.1% từ tiền gốc lên 13310. Con số này lớn hơn 3.1p.p. so với giả định lãi suất đơn giản.

Công thức lãi kép

Khi đầu tư với lãi suất kép, giá trị tương lai của tài sản có thể được tính theo cách sau.

Công thức tính lãi kép
  • F : Giá trị tương lai
  • P : Giá trị hiện tại
  • r : Lãi suất
  • n : Thời gian

Công thức tính lãi kép được sử dụng trong máy tính này tuân theo công thức này.

Quy tắc 72

Quy tắc 72 là một phương pháp tính nhẩm để tính thời gian cần thiết để một tài sản tăng gấp đôi thông qua tính lãi kép.

Công thức quy tắc 72

Phương pháp đơn giản là chia 72 cho lãi suất kép. Ví dụ, nếu lãi suất là 5%, thời gian cần thiết để một tài sản tăng gấp đôi là 72/5 = 14.4 năm. Điều này rất gần với khoảng thời gian thực là 14.207 năm. Điều này rất hữu ích trong những trường hợp bạn không có máy tính. Vì sử dụng 69.3 thay vì 72 sẽ chính xác hơn về mặt toán học, chúng tôi có thể sử dụng luật 69 hoặc luật 70. Tuy nhiên, quy tắc 72 thường được sử dụng nhiều hơn thường vì 72 được chia thành nhiều số tự nhiên hơn.

Mục đích sử dụng

Hầu hết các khoản đầu tư có thể tạo ra lãi kép. Khi đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử, trước tiên hãy tính toán lợi nhuận trong tương lai bằng máy tính lãi kép và thiết kế các kế hoạch trong tương lai.