Chính sách bảo mật (Trang mạng)

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, thông tin này có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Thông tin chúng tôi thu thập

1. định danh

Chúng tôi thu thập thông tin để xác định một số thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP, Cookies và Web Beacon. Thông tin này được thu thập để ngăn chặn việc thu thập trùng lặp các thông tin khác, đồng thời để phát hiện và chặn các hành động có mục đích xấu ảnh hưởng đến trang web. Nó cũng được sử dụng để cung cấp các quảng cáo được cá nhân hóa cho các cá nhân.

2. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự

Chúng tôi thu thập lịch sử duyệt web của bạn. Điều này không chỉ bao gồm URL của trang mà còn cả thông tin như thời gian truy cập, trang đã được cuộn hay chưa và khoảng thời gian xem lại. Thông tin này được sử dụng làm thông tin thống kê để cải thiện trang web và cũng được sử dụng để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa.

3. dữ liệu định vị địa lý

Chúng tôi thu thập thông tin quốc gia hoặc khu vực của người dùng. Thông tin này được sử dụng để cá nhân hóa nội dung cho người dùng và cũng để cung cấp thông tin thống kê nhằm cải thiện trang web và quảng cáo được cá nhân hóa.

Thông tin cá nhân này cũng có thể được thu thập hoặc chia sẻ với các dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Google

Google thu thập thông tin người dùng và cung cấp số liệu thống kê có liên quan bằng cách sử dụng Google Analytics hoặc cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho người dùng thông qua mạng quảng cáo của Google.

Google's Privacy Policy

CCPA Information

CCPA Privacy Rights

You have the right to request disclosure of the collected information.
You have the right to request deletion of the collected information.
You have the right to request that the collected information not be sold.
We do not discriminate against those who exercise these rights.

If you have any of these requirements, please contact us by e-mail.

  • contact@fical.net

Sales of Personal Information

We have not sold any personal information in the past 12 months.

Children's Information

We do not target children under the age of 13 and does not knowingly collect personal information. If you think that your child's personal information has been collected without consent, please send us an email to request deletion.

  • contact@fical.net