Xếp hạng GDP bình quân đầu người trên thế giới

*Nếu không có dữ liệu trong năm, dữ liệu trong vòng 2 năm qua được chỉ ra.
Hạng Quốc gia/Vùng lãnh thổ GDP bình quân đầu người (US$) Chi tiết
*Nguồn: The World bank, GDP per capita (current US$)
Cập nhật lần cuối:

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho số người. Chỉ tiêu này là số liệu thể hiện trình độ kinh tế của người dân mỗi quốc gia.

Dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thu thập dữ liệu đó. Các tổ chức này bao gồm IMF, Ngân hàng Thế giới và các chính phủ quốc gia. Trang web này sử dụng dữ liệu do Ngân hàng Thế giới thu thập.